• چاقی، اصلی ترین بیماری قرن

    چاقی، اصلی ترین بیماری قرن

    پژوهشگران در مطالعات خود دریافتند افزایش میزان دسترسی به مواد غذائی ، سبب افزایش مصرف آن در جوامع شده که این موضوع پیامدهائی مانند افزایش شدید چاقی و بیشتر شدن دور ریز مواد غذائی را در پی داشته است .

    ادامه مطلب »