جدیدترین فهرست ۲۰۱۷ اعلام شد؛

۳۹ دانشمند علوم پزشکی ایرانی در جمع یک درصد برتر دنیا

کد خبر : 56852 سه شنبه 29 فروردین 1396 - 11:53:52

فهرست اسامی دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور مربوط به ماه مارچ سال ۲۰۱۷ در نظام رتبه بندی ESI‌ اعلام شد و سه دانشمند علوم پزشکی جدید به این جمع راه یافتند.

به گزارش مهر،نتایج جدید رتبه‌بندی دانشمندان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به ماه March سال ۲۰۱۷ میلادی نظام رتبه‌بندی ESI یا همان Essential Science Indicators اعلام شده است و تعداد دانشمندان برتر علوم پزشکی کشور که در گروه یک درصد دانشمندان پُراستناد دنیا قرار گرفته‌اند به ۳۹ نفر افزایش یافته است.

سهم دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از این دانشمندان، شامل ۲۲ نفر از دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۳ نفر از دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، مشهد و بقیه‌الله، ۲ نفر از هریک از دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی، صفهان، شیراز و ۱ نفر از هریک از دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و زنجان است.

در رتبه‌بندی اخیر، دکتر سید ناصر استاد از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر امیرحسین صاحبکار از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دکتر صدف قاجاریه سپانلو از دانشگاه علوم پزشکی تهران برای اولین بار به جمع دانشمندان یک درصد برتر پُراستناد کشور پیوستند.

بر اساس اعلام گروه علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، مبنای این رتبه‌بندی گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات یک درصد مقالات دارای بیشترین استنادات در پایگاه اطلاعاتی ISI Web of Sciences در فاصله ۱۰ سال و ۱۲ ماه از اول ژانویه ۲۰۰۶ تا پایان دسامبر ۲۰۱۶ بوده و اطلاعات آن هر دوماه یکبار روزآمد می‌شود.

فهرست دانشمندان یک درصد پُراستناد برتر علوم پزشکی کشور در ماه مارچ ۲۰۱۷ نظام رتبه‌بندی بین‌المللی ESI در دو شکل آمده است، ابتدا این فهرست براساس رتبه برحسب تعداد استنادات در کل مقالات و موضوعات (All Fields) مرتب شده و سپس فهرست دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور به تفکیک رشته موضوعی مقالات آنها مرتب شده است.

فهرست کامل دانشمندان یک درصد پُراستناد برتر علوم پزشکی کشور
بر اساس نتایج ماه مارچ ۲۰۱۷ نظام رتبه‌بندی بین المللی ESI مرتب شده براساس رتبه All Fields برحسب تعداد استنادات

نام دانشمند

رشته موضوعی

رتبه جهانی

استنادات به ازای مقاله

تعداد استنادات در ESI

تعداد مقاله در ESI

دانشگاه

دکتر فرشاد فرزادفر Clinical Medicine ۵۶۶ ۱۶۹.۸۸ ۱۲۷۴۱ ۷۵ علوم پزشکی تهران
All Fields ۹۴۷۸ ۱۵۳.۰۰ ۱۳۰۰۵ ۸۵
دکتر رضا ملک‌زاده Clinical Medicine ۹۳۶ ۴۷.۶۹ ۱۰۳۴۸ ۲۱۷ علوم پزشکی تهران
All Fields ۱۱۴۸۸ ۳۹.۸۵ ۱۱۲۷۷ ۲۸۳
دکتر مرتضی محمودی Chemistry ۳۵۱۴ ۶۲.۹۴ ۳۳۹۹ ۵۴ علوم پزشکی تهران
Pharmacology & Toxicology ۲۵۵۴ ۱۶.۸۰ ۸۵۷ ۵۱
All Fields ۱۵۳۵۵ ۱۶.۷۵ ۸۹۳۰ ۵۳۳
دکتر محمد عبدالهی Pharmacology & Toxicology ۱۸۰ ۱۳.۷۸ ۳۰۸۶ ۲۲۴ علوم پزشکی تهران
All Fields ۲۱۰۹۰ ۱۲.۳۷ ۶۶۷۸ ۵۴۰
دکتر نیما رضایی Immunology ۹۹۶ ۱۱.۵۸ ۲۲۳۴ ۱۹۳ علوم پزشکی تهران
All Fields ۲۳۷۹۸ ۱۳.۲۸ ۵۹۶۴ ۴۴۹
دکتر فریدون عزیزی Clinical Medicine ۱۴۹۶۲ ۸.۹۷ ۲۴۰۳ ۲۶۸ علوم پزشکی شهید بهشتی
Biology & Biochemistry ۴۹۸۹ ۱۴.۱۲ ۱۳۸۴ ۹۸
Social Sciences, General ۱۹۳۶ ۱۴.۱۳ ۷۶۳ ۵۴
All Fields ۲۶۹۵۸ ۱۰.۰۲ ۵۲۹۲ ۵۲۸
دکتر باقر لاریجانی Pharmacology & Toxicology ۴۴۷۰ ۱۵.۷۰ ۶۲۸ ۴۰ علوم پزشکی تهران
All Fields ۲۷۲۱۵ ۱۱.۶۲ ۵۲۴۱ ۴۵۱
دکتر مازیار مرادی لاکه Clinical Medicine ۴۳۸۹ ۱۰۸.۳۹ ۴۹۸۶ ۴۶ علوم پزشکی ایران
All Fields ۲۷۹۴۳ ۷۹.۸۶ ۵۱۱۱ ۶۴
دکتر علیرضا استقامتی Clinical Medicine ۵۴۸۸ ۴۲.۰۶ ۴۴۱۶ ۱۰۵ علوم پزشکی تهران
All Fields ۲۹۰۴۰ ۲۹.۳۰ ۴۹۲۳ ۱۶۸
دکتر رویا کلیشادی Clinical Medicine ۱۳۶۵۲ ۱۲.۳۳ ۲۵۵۳ ۲۰۷ علوم پزشکی اصفهان
Social Sciences, General ۲۵۸۸ ۱۷.۳۴ ۶۵۹ ۳۸
All Fields ۴۱۱۹۰ ۱۲.۱۱ ۳۴۵۱ ۲۸۵
دکتر رسول دیناروند Pharmacology & Toxicology ۱۳۷۱ ۱۶.۱۶ ۱۲۱۲ ۷۵ علوم پزشکی تهران
All Fields ۴۱۸۷۱ ۱۶.۳۸ ۳۳۹۱ ۲۰۷
دکتر صدف قاجاریه سپانلو Clinical Medicine ۹۵۰۸ ۸۴.۱۸ ۳۱۹۹ ۳۸ علوم پزشکی تهران
All Fields ۴۴۰۱۴ ۸۰.۲۰ ۳۲۰۸ ۴۰
دکتر حسن باقری Chemistry ۷۷۸۹ ۱۵.۵۸ ۱۹۷۹ ۱۲۷ علوم پزشکی بقیه‌الله
All Fields ۴۴۵۹۸ ۱۵.۲۳ ۳۱۵۵ ۲۵۸
دکتر احمدرضا دهپور Pharmacology & Toxicology ۲۴۶۴ ۸.۷۶ ۸۷۶ ۱۰۰ علوم پزشکی تهران
All Fields ۵۰۲۹۴ ۹.۹۷ ۲۷۴۳ ۲۷۵
دکتر علیرضا فرومدی Chemistry ۹۱۶۱ ۱۰.۸۶ ۱۷۵۹ ۱۶۲ علوم پزشکی تهران
Pharmacology & Toxicology ۳۶۳۲ ۸.۱۰ ۷۰۵ ۸۷
All Fields ۵۱۱۴۴ ۹.۵۱ ۲۶۹۱ ۲۸۳
دکتر احمد اسماعیل زاده Agricultural Sciences ۱۴۱۸ ۱۶.۹۶ ۷۸۰ ۴۶ علوم پزشکی تهران
All Fields ۵۲۲۵۹ ۱۵.۱۳ ۲۶۱۷ ۱۷۳
دکتر حسین حسین زاده Pharmacology & Toxicology ۶۵۸ ۱۸.۲۹ ۱۷۰۱

۹۳

علوم پزشکی مشهد
All Fields ۵۳۹۵۳ ۱۲.۶۹ ۲۵۱۳ ۱۹۸
دکتر روجا رحیمی Pharmacology & Toxicology ۴۷۳۴ ۱۹.۵۸ ۶۰۷

۳۱

علوم پزشکی تهران
All Fields ۵۴۵۳۳ ۹.۷۰ ۲۴۷۴ ۲۵۵
دکتر اصغر آقامحمدی Immunology ۱۷۴۵ ۱۳.۹۷ ۱۷۰۴ ۱۲۲ علوم پزشکی تهران
All Fields ۵۶۴۷۲ ۱۰.۲۰ ۲۳۵۷ ۲۳۱
دکتر محمدرضا زرین‌دست Neuroscience & Behavior ۳۶۹۳ ۹.۹۵ ۱۶۹۱ ۱۷۰ علوم پزشکی تهران
All Fields ۵۶۸۶۳ ۱۰.۰۲ ۲۳۳۵ ۲۳۳

ادامه فهرست کامل دانشمندان یک درصد پُراستناد برتر علوم پزشکی کشور
بر اساس نتایج ماه مارچ ۲۰۱۷ نظام رتبه‌بندی بین المللی ESI مرتب شده براساس رتبه All Fields برحسب تعداد استنادات

نام دانشمند

رشته موضوعی

رتبه  جهانی

استنادات به ازای مقاله

تعداد استنادات در ESI

تعداد مقاله در ESI

دانشگاه

دکتر لیلا آزادبخت Agricultural Sciences ۱۴۳۳ ۱۹.۹۰ ۷۷۶ ۳۹

علوم پزشکی تهران

All Fields ۵۹۹۶۱ ۱۷.۱۷ ۲۱۶۴ ۱۲۶
دکتر فاطمه اطیابی Pharmacology & Toxicology ۱۳۶۳ ۱۸.۷۲ ۱۲۱۷ ۶۵ علوم پزشکی تهران
All Fields ۶۰۲۳۹ ۱۴.۹۲ ۲۱۴۹ ۱۴۴
دکتر ابوالقاسم جویبان Pharmacology & Toxicology ۵۵۱۰ ۸.۶۳ ۵۵۲ ۶۴ علوم پزشکی تبریز
All Fields ۶۱۲۱۵ ۷.۸۲ ۲۰۹۷ ۲۶۸
دکتر مهرداد حمیدی Pharmacology & Toxicology ۱۸۷۳ ۲۶.۳۱ ۱۰۲۶ ۳۹ علوم پزشکی زنجان
All Fields ۶۲۶۱۹ ۱۲.۵۵ ۲۰۲۱ ۱۶۱
دکتر امیرحسین صاحبکار Pharmacology & Toxicology ۳۱۷۱ ۸.۹۶ ۷۶۲ ۸۵ علوم پزشکی مشهد
All Fields ۶۳۴۹۷ ۸.۲۹ ۱۹۷۲ ۲۳۸
دکتر امیرحسین محوی Social Sciences, General ۴۰۱۳ ۱۱.۳۳ ۵۲۱ ۴۶ علوم پزشکی تهران
All Fields ۶۵۰۴۷ ۷.۶۷ ۱۸۸۶ ۲۴۶
دکتر علی نخودچی Pharmacology & Toxicology ۱۴۴۲ ۱۴.۰۷ ۱۱۸۲ ۸۴ علوم پزشکی تبریز
All Fields ۶۶۵۸۲ ۱۴.۲۰ ۱۷۸۹ ۱۲۶
دکتر شاهین آخوندزاده Psychiatry & psychology ۳۰۸۶ ۲۳.۹۴ ۸۶۲ ۳۶ علوم پزشکی تهران
All Fields ۶۶۷۱۵ ۱۶.۹۵ ۱۷۸۰ ۱۰۵
سید محمد نبوی Agricultural Sciences ۱۳۹۳ ۲۶.۲۰ ۷۸۶ ۳۰ علوم پزشکی بقیه‌الله
All Fields ۶۸۵۵۷ ۹.۸۶ ۱۶۶۷ ۱۶۹
دکتر شکوفه نیک‌فر Pharmacology & Toxicology ۲۸۳۴ ۱۵.۸۸ ۸۱۰ ۵۱ علوم پزشکی تهران
All Fields ۶۸۶۳۴ ۱۷.۶۸ ۱۶۶۲ ۹۴
دکتر پروین میرمیران Social Sciences, General ۶۱۹۹ ۱۵.۷۳ ۴۰۹ ۲۶ علوم پزشکی شهید بهشتی
All Fields ۶۸۷۲۶ ۱۰.۶۲ ۱۶۵۷ ۱۵۶
سید فاضل نبوی Agricultural Sciences ۱۴۳۹ ۲۹.۷۷ ۷۷۴ ۲۶ علوم پزشکی بقیه‌الله
All Fields ۷۱۳۰۱ ۱۰.۷۸  ۱۴۹۸ ۱۳۹
دکتر هادی ولی‌زاده Pharmacology & Toxicology ۴۷۴۴ ۹.۶۲ ۶۰۶ ۶۳ علوم پزشکی تبریز
All Fields ۷۴۰۴۰ ۹.۴۲ ۱۳۳۷ ۱۴۲
دکتر مهرداد ایرانشاهی Pharmacology & Toxicology ۳۲۴۰ ۱۰.۱۸

۷۵۳

۷۴ علوم پزشکی مشهد
All Fields ۷۵۲۵۸ ۱۰.۷۵ ۱۲۶۸ ۱۱۸
دکتر سید ناصر استاد Pharmacology & Toxicology ۴۷۸۴ ۹.۴۱ ۶۰۲ ۶۴ علوم پزشکی تهران
All Fields ۷۵۹۶۷ ۹.۸۱ ۱۲۲۶ ۱۲۵
دکتر ژاله ورشوساز Pharmacology & Toxicology ۳۶۲۶ ۱۲.۶۱ ۷۰۶ ۵۶ علوم پزشکی اصفهان
All Fields ۷۷۱۳۸ ۹.۵۹ ۱۱۶۰ ۱۲۱
دکتر رضا مجدزاده Social Sciences, General ۴۴۶۱ ۶.۸۲ ۴۹۱ ۷۲ علوم پزشکی تهران
All Fields ۷۷۲۹۳ ۸.۶۵ ۱۱۵۱ ۱۳۳
دکتر امیر آزادی Pharmacology & Toxicology ۳۳۶۴ ۱۲۲.۸۳ ۷۳۷ ۶ علوم پزشکی شیراز
All Fields ۸۰۶۷۱ ۲۳.۹۰ ۹۵۶ ۴۰
دکتر پدرام رفیعی Pharmacology & Toxicology ۳۳۶۴ ۱۴۷.۴۰ ۷۳۷ ۵ علوم پزشکی شیراز
All Fields ۸۳۹۴۷ ۶۲.۶۷ ۷۵۲ ۱۲

فهرست دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور به تفکیک رشته موضوعی مرتب شده براساس رتبه برحسب تعداد استناد نسخه ماه مارچ سال ۲۰۱۷ نظام رتبه‌بندی بین المللی ESI Essential Science Indicators

رشته فارماکولوژی و سم شناسی

نام دانشمند

رشته موضوعی

رتبه جهانی

استنادات به ازای مقاله

تعداد استنادات در ESI

تعداد مقاله در ESI

دانشگاه

دکتر محمد عبدالهی Pharmacology & Toxicology ۱۸۰ ۱۳.۷۸ ۱۲۷۴۱ ۲۲۴ علوم پزشکی تهران
All Fields ۲۱۰۹۰ ۱.۳۷ ۶۶۷۸ ۵۴۰
دکتر حسین حسین زاده Pharmacology & Toxicology ۶۵۸ ۱۸.۲۹ ۱۷۰۱ ۹۳ علوم پزشکی مشهد
All Fields ۵۳۹۵۳ ۱۲.۶۹ ۲۵۱۳ ۱۹۸
دکتر فاطمه اطیابی Pharmacology & Toxicology ۱۳۶۳ ۱۸.۷۲ ۱۲۱۷ ۶۵ علوم پزشکی تهران
All Fields ۶۰۲۳۹ ۱۴.۹۲ ۲۱۴۹ ۱۴۴
دکتر رسول دیناروند Pharmacology & Toxicology ۱۳۷۱ ۱۶.۱۶ ۱۲۱۲ ۷۵ علوم پزشکی تهران
All Fields ۴۱۸۷۱ ۱۶.۳۸ ۳۳۹۱ ۲۰۷
دکتر علی نخودچی Pharmacology & Toxicology ۱۴۴۲ ۱۴.۰۷ ۱۱۸۲ ۸۴ علوم پزشکی تبریز
All Fields ۶۶۵۸۲ ۱۴.۲۰ ۱۷۸۹ ۱۲۶
دکتر مهرداد حمیدی Pharmacology & Toxicology ۱۸۷۳ ۲۶.۳۱ ۱۰۲۶ ۳۹ علوم پزشکی زنجان
All Fields ۶۲۶۱۹ ۱۲.۵۵ ۲۰۲۱ ۱۶۱
دکتر احمدرضا دهپور Pharmacology & Toxicology ۲۴۶۴ ۸.۷۶ ۸۷۶ ۱۰۰ علوم پزشکی تهران
All Fields ۵۰۲۹۴ ۹.۹۷ ۲۷۴۳ ۲۷۵
دکتر شکوفه نیک‌فر Pharmacology & Toxicology ۲۸۳۴ ۱۵.۸۸ ۸۱۰ ۵۱ علوم پزشکی تهران
All Fields ۶۸۶۳۴ ۱۷.۶۸ ۱۶۶۲ ۹۴
دکتر امیرحسین صاحبکار Pharmacology & Toxicology ۱۳۷۱ ۸.۹۶ ۷۶۲ ۸۵ علوم پزشکی مشهد
All Fields ۶۳۴۹۷ ۸.۲۹ ۱۹۷۲ ۲۳۸
دکتر مهرداد ایرانشاهی Pharmacology & Toxicology ۳۲۴۰ ۱۰.۱۸ ۷۵۳ ۷۴ علوم پزشکی اصفهان
All Fields ۴۱۱۹۰ ۱۰.۷۵ ۱۲۶۸ ۱۱۸
دکتر امیر آزادی Pharmacology & Toxicology ۳۳۶۴ ۱۲۲.۸۳ ۷۳۷ ۶ علوم پزشکی شیراز
All Fields ۸۰۶۷۱ ۲۳.۹۰ ۹۵۶ ۴۰
دکتر پدرام رفیعی Pharmacology & Toxicology ۳۳۶۴ ۱۴۷.۴۰ ۷۳۷ ۵ علوم پزشکی شیراز
All Fields ۸۳۹۴۷ ۶۲.۶۷ ۷۵۲ ۱۲
دکتر مرتضی محمودی Chemistry ۳۵۱۴ ۶۲.۹۴ ۳۳۹۹ ۵۴ علوم پزشکی تهران
Pharmacology & Toxicology ۲۵۵۴ ۱۶.۸۰ ۸۵۷ ۵۱
All Fields ۱۵۳۵۵ ۱۶.۷۵ ۸۹۳۰ ۵۳۳
دکتر ژاله ورشوساز Pharmacology & Toxicology ۳۶۲۶ ۱۲.۶۱ ۷۰۶ ۵۶ علوم پزشکی اصفهان
All Fields ۷۷۱۳۸ ۹.۵۹ ۱۱۶۰ ۱۲۱
دکتر علیرضا فرومدی Chemistry ۹۱۶۱ ۱۰.۸۶ ۱۷۵۹ ۱۶۲ علوم پزشکی تهران
Pharmacology & Toxicology ۳۶۳۲ ۸.۱۰ ۷۰۵ ۸۷
All Fields ۵۱۱۴۴ ۹.۵۱ ۲۶۹۱ ۲۸۳
دکتر باقر لاریجانی Pharmacology & Toxicology ۴۴۷۰ ۱۵.۷۰ ۶۲۸ ۴۰ علوم پزشکی تهران
All Fields ۲۷۲۱۵ ۱۱.۶۲ ۵۲۴۱ ۴۵۱
دکتر روجا رحیمی Pharmacology & Toxicology ۴۷۳۴ ۱۹.۵۸ ۶۰۷

۳۱

علوم پزشکی تهران
All Fields ۵۴۵۳۳ ۹.۷۰ ۲۴۷۴ ۲۵۵
دکتر هادی ولی‌زاده Pharmacology & Toxicology ۴۷۴۴ ۹.۶۲ ۶۰۶ ۶۳ علوم پزشکی تهران
All Fields ۷۴۰۴۰ ۹.۴۲ ۱۳۳۷ ۱۴۲
دکتر سید ناصر استاد Pharmacology & Toxicology ۴۷۸۴ ۹.۴۱ ۶۰۲ ۶۴ علوم پزشکی تهران
All Fields ۷۵۹۶۷ ۹.۸۱ ۱۲۲۶ ۱۲۵
دکتر ابوالقاسم جویبان Pharmacology & Toxicology ۵۵۱۰ ۸.۶۳ ۵۵۲ ۶۴ علوم پزشکی تبریز
All Fields ۶۱۲۱۵ ۷.۸۲ ۲۰۹۷ ۲۶۸

فهرست دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور به تفکیک رشته موضوعی مرتب شده براساس رتبه برحسب تعداد استناد نسخه ماه مارچ سال ۲۰۱۷ نظام رتبه‌بندی بین المللی ESI Essential Science Indicators

رشته پزشکی بالینی

نام دانشمند

رشته موضوعی

رتبه  جهانی

استنادات به ازای مقاله

تعداد استنادات در ESI

تعداد مقاله در ESI

دانشگاه

دکتر فرشاد فرزادفر Clinical Medicine ۵۶۶ ۱۶۹.۸۸ ۱۲۷۴۱ ۷۵ علوم پزشکی تهران
All Fields ۹۴۷۸ ۱۵۳.۰۰ ۱۳۰۰۵ ۸۵
دکتر رضا ملک‌زاده Clinical Medicine ۹۳۶ ۴۷.۶۹ ۱۰۳۴۸ ۲۱۷ علوم پزشکی تهران
All Fields ۱۱۴۸۸ ۳۹.۸۵ ۱۱۲۷۷ ۲۸۳
دکتر مازیار مرادی لاکه Clinical Medicine ۴۳۸۹ ۱۰۸.۳۹ ۴۹۸۶ ۴۶ علوم پزشکی ایران
All Fields ۲۷۹۴۳ ۷۹.۸۶ ۵۱۱۱ ۶۴
دکتر علیرضا استقامتی Clinical Medicine ۵۴۸۸ ۴۲.۰۶ ۴۴۱۶ ۱۰۵ علوم پزشکی تهران
All Fields ۲۹۰۴۰ ۲۹.۳۰ ۴۹۲۳ ۱۶۸
دکتر صدف قاجاریه سپانلو Clinical Medicine ۹۵۰۸ ۸۴.۱۸ ۳۱۹۹ ۳۸ علوم پزشکی تهران
All Fields ۴۴۰۱۴ ۸۰.۲۰ ۳۲۰۸ ۴۰
دکتر رویا کلیشادی Clinical Medicine ۱۳۶۵۲ ۱۲.۳۳ ۲۵۵۳ ۲۰۷ علوم پزشکی اصفهان
Social Sciences, General ۲۵۸۸ ۱۷.۳۴ ۶۵۹ ۳۸
All Fields ۴۱۱۹۰ ۱۲.۱۱ ۳۴۵۱ ۲۸۵
دکتر فریدون عزیزی Clinical Medicine ۱۴۹۶۲ ۸.۹۷ ۲۴۰۳ ۲۶۸ علوم پزشکی شهیدبهشتی
Biology & Biochemistry ۴۹۸۹ ۱۴.۱۲ ۱۳۸۴ ۹۸
Social Sciences, General ۱۹۳۶ ۱۴.۱۳ ۷۶۳ ۵۴
All Fields ۲۶۹۵۸ ۱۰.۰۲ ۵۲۹۲ ۵۲۸

فهرست دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور به تفکیک رشته موضوعی مرتب شده براساس رتبه برحسب تعداد استناد نسخه ماه مارچ سال ۲۰۱۷ نظام رتبه‌بندی بین المللی ESI Essential Science Indicators

رشته عمومی و علوم اجتماعی

نام دانشمند

رشته موضوعی

رتبه جهانی

استنادات به ازای مقاله

تعداد استنادات در ESI

تعداد مقاله در ESI

دانشگاه

دکتر فریدون عزیزی Clinical Medicine ۱۴۹۶۲ ۸.۹۷ ۲۴۰۳ ۲۶۸ علوم پزشکی شهید بهشتی
Biology & Biochemistry ۴۹۸۹ ۱۴.۱۲ ۱۳۸۴ ۹۸
Social Sciences, General ۱۹۳۶ ۱۴.۱۳ ۷۶۳ ۵۴
All Fields ۲۶۹۵۸ ۱۰.۰۲ ۵۲۹۲ ۵۲۸
دکتر رویا کلیشادی Clinical Medicine ۱۳۶۵۲ ۱۲.۳۳ ۲۵۵۳ ۲۰۷ علوم پزشکی اصفهان
Social Sciences, General ۲۵۸۸ ۱۷.۳۴ ۶۵۹ ۳۸
All Fields ۴۱۱۹۰ ۱۲.۱۱ ۳۴۵۱ ۲۸۵
دکتر امیرحسین محوی Social Sciences, General ۴۰۱۳ ۱۱.۳۳ ۵۲۱ ۴۶ علوم پزشکی تهران
All Fields ۶۵۰۴۷ ۷.۶۷ ۱۸۸۶ ۲۴۶
دکتر رضا مجدزاده Social Sciences, General ۴۴۶۱ ۶.۸۲ ۴۹۱ ۷۲ علوم پزشکی تهران
All Fields ۷۷۲۹۳ ۸.۶۵ ۱۱۵۱ ۱۳۳
دکتر پروین میرمیران Social Sciences, General ۶۱۹۹ ۱۵.۷۳ ۴۰۹ ۲۶ علوم پزشکی شهید بهشتی
All Fields ۶۸۷۲۶ ۱۰.۶۲ ۱۶۵۷ ۱۵۶

فهرست دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور به تفکیک رشته موضوعی مرتب شده براساس رتبه برحسب تعداد استناد نسخه ماه مارچ سال ۲۰۱۷ نظام رتبه‌بندی بین المللی ESI Essential Science Indicators

رشته علوم کشاورزی

نام دانشمند

رشته موضوعی

رتبه جهانی

استنادات به ازای مقاله

تعداد استنادات در ESI

تعداد مقاله در ESI

دانشگاه

سید محمد نبوی Agricultural Sciences ۱۳۹۳ ۲۶.۲۰ ۷۸۶ ۳۰ علوم پزشکی بقیه‌الله
All Fields ۶۸۵۵۷ ۹.۸۶ ۱۶۶۷ ۱۶۹
دکتر احمد اسماعیل زاده Agricultural Sciences ۱۴۱۸ ۱۶.۹۶ ۷۸۰ ۴۶ علوم پزشکی تهران
All Fields ۵۲۲۵۹ ۱۵.۱۳ ۲۶۱۷ ۱۷۳
دکتر لیلا آزادبخت Agricultural Sciences ۱۴۳۳ ۱۹.۹۰ ۷۷۶ ۳۹ علوم پزشکی تهران
All Fields ۵۹۹۶۱ ۱۷.۱۷ ۲۱۶۴ ۱۲۶
سید فاضل نبوی Agricultural Sciences ۱۴۳۹ ۲۹.۷۷ ۷۷۴ ۲۶ علوم پزشکی بقیه‌الله
  ۷۱۳۰۱ ۱۰.۷۸ ۱۴۹۸ ۱۳۹

فهرست دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور به تفکیک رشته موضوعی مرتب شده براساس رتبه برحسب تعداد استناد نسخه ماه مارچ سال ۲۰۱۷ نظام رتبه‌بندی بین المللی ESI Essential Science Indicators

رشته ایمنی شناسی

نام دانشمند

رشته موضوعی

رتبه  جهانی

استنادات به ازای مقاله

تعداد استنادات در ESI

تعداد مقاله در ESI

دانشگاه

دکتر نیما رضایی Immunology ۹۹۶ ۱۱.۵۸ ۲۲۳۴ ۱۹۳ علوم پزشکی تهران
All Fields ۲۳۷۹۸ ۱۳.۲۸ ۵۹۶۴ ۴۴۹
دکتر اصغر آقامحمدی Immunology ۱۷۴۵ ۱۳.۹۷ ۱۷۰۴ ۱۲۲ علوم پزشکی تهران
All Fields ۵۶۴۷۲ ۱۰.۲۰ ۲۳۵۷ ۲۳۱

فهرست دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور به تفکیک رشته موضوعی مرتب شده براساس رتبه برحسب تعداد استناد نسخه ماه مارچ سال ۲۰۱۷ نظام رتبه‌بندی بین المللی ESI Essential Science Indicators

رشته روانپزشکی و روانشناسی

نام دانشمند

رشته موضوعی

رتبه جهانی

استنادات به ازای مقاله

تعداد استنادات در ESI

تعداد مقاله در ESI

دانشگاه

دکتر شاهین آخوندزاده Psychiatry & psychology ۳۰۸۶ ۲۳.۹۴ ۸۶۲ ۳۶ علوم پزشکی تهران
All Fields ۶۶۷۱۵ ۱۶.۹۵ ۱۷۸۰ ۱۰۵

فهرست دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور به تفکیک رشته موضوعی مرتب شده براساس رتبه برحسب تعداد استناد نسخه ماه مارچ سال ۲۰۱۷ نظام رتبه‌بندی بین المللی ESI Essential Science Indicators

رشته علم شیمی

نام دانشمند

رشته موضوعی

رتبه  جهانی

استنادات به ازای مقاله

تعداد استنادات در ESI

تعداد مقاله در ESI

دانشگاه

دکتر مرتضی محمودی Chemistry ۳۵۱۴ ۶۲.۹۴ ۳۳۹۹ ۵۴ علوم پزشکی تهران
Pharmacology & Toxicology ۲۵۵۴ ۱۶.۸۰ ۸۵۷ ۵۱
All Fields ۱۵۳۵۵ ۱۶.۷۵ ۸۹۳۰ ۵۳۳
دکتر حسن باقری Chemistry ۷۷۸۹ ۱۵.۵۸ ۱۹۷۹ ۱۲۷ علوم پزشکی بقیه الله
All Fields ۴۴۵۹۸ ۱۵.۲۳ ۳۱۵۵ ۲۵۸
دکتر علیرضا فرومدی Chemistry ۹۱۶۱ ۱۰.۸۶ ۱۷۵۹ ۱۶۲ علوم پزشکی تهران
Pharmacology & Toxicology ۳۶۳۲ ۸.۱۰ ۷۰۵ ۸۷
All Fields ۵۱۱۴۴ ۹.۵۱ ۲۶۹۱ ۲۸۳

فهرست دانشمندان یک درصد برتر علوم پزشکی کشور به تفکیک رشته موضوعی مرتب شده براساس رتبه برحسب تعداد استناد نسخه ماه مارچ سال ۲۰۱۷ نظام رتبه‌بندی بین المللی ESI Essential Science Indicators

رشته علوم اعصاب و علوم رفتاری

نام دانشمند

رشته موضوعی

رتبه جهانی

استنادات به ازای مقاله

تعداد استنادات در ESI

تعداد مقاله در ESI

دانشگاه

دکتر محمدرضا زرین دست Neuroscience & Behavior ۳۶۹۳ ۹.۹۵ ۱۶۹۱ ۱۷۰ علوم پزشکی تهران
All Fields ۵۶۸۶۳ ۱۰.۰۲ ۲۳۳۵ ۲۳۳
 
 

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]