در دو فصلنامه پژوهش های زعفران چاپ شد:

تغییر تركیبات فنولی در دوره رشد زعفران

کد خبر : 30985 شنبه 01 اسفند 1394 - 13:30:58

به تازگی محققان علوم کشاورزی کشورمان به مطالعه روند تغییرات تركیبات فنولی در طول دوره رشد زعفران با روش میكروفولین سیو كالتو دست زده و نتایج به دست آمده را در قالب یک مقاله علمی منتشر ساخته اند.

تركیبات فنولی در اندام های مختلف گیاه زعفران به ویژه بنه، هم بستگی منفی با عملكرد اقتصادی زعفران دارد، با این وجود باعث بهبود ویژگی های كیفی این گیاه می شود. به همین جهت نیز مطالعه ای بوم در این زمینه انجام شده است که این طرح تحقیقاتی در سال های 1387 و 1388 با نمونه های گرفته شده از مزارع روستای آبرود در شهرستان تربت حیدریه انجام شده است.

یافته های این پژوهش نشان داد که سن مزرعه بر عملكرد اقتصادی زعفران، وزن تر و وزن خشك برگ ها اثر معنی داری داشتو هم چنین اثر متقابل زمان نمونه برداری و سن مزرعه بر میزان نیتروژن برگ ها معنی دار بود.

در این تحقیق رابطه عملكرد اقتصادی گیاه زعفران با میزان تركیبات فنولی در بنه ها و ریزوسفر بدست آمد. فرایند انجام این تحقیق در مزارع سه ساله، پنج ساله و هفت ساله زعفران انجام شد. البته لازم به یادآوری است که طرح آماری مورد استفاده به صورت آزمایش فاكتوریل در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی در نظر گرفته شد.

فاكتور اول، زمان نمونه برداری در 4 سطح و اندام های مورد مطالعه شامل پیاز و برگ های زعفران و از طرف دیگر مطالعه خاك اطراف پیاز زعفران بود. میزان تجمع ماده خشك، میزان نیتروژن ریزوسفر و تركیبات فنولی بنه و برگ های زعفران با تكرارهای مختلف و با نمونه گیری های تصادفی اندازه گیری و به كمك روش های آماری رابطه این تركیبات شیمیایی با عملكرد اقتصادی زعفران در مزارع سنین مختلف زعفران تعیین شد.

نتایج به دست آمده نشان داد كه اثر زمان نمونه برداری بر میزان تركیبات فنولی برگ های گیاه زعفران تاثیر معنی داری نداشت، اما زمان نمونه برداری اثر معنی داری بر میزان نیتروژن برگ های گیاه زعفران داشت. هم چنین محققان دریافتند که زمان نمونه برداری بر وزن تر و وزن خشك برگ های گیاه زعفران اثر معنی داری داشت.

علاوه بر این یافته های این پژوهش نشان داد که سن مزرعه بر عملكرد اقتصادی زعفران، وزن تر و وزن خشك برگ ها اثر معنی داری داشتو هم چنین اثر متقابل زمان نمونه برداری و سن مزرعه بر میزان نیتروژن برگ ها معنی دار بود.

شایان ذکر است که روابط بین میزان نیتروژن اندام های مختلف زعفران، میزان ماده خشك و تركیبات فنولی آن كم و بیش مشابه گیاهان زراعی دیگر به وضوح ثابت شده است.

منبع: محمد حسینی، علیرضا صادقیان و فاطمه بركاتی، 1394. مطالعه روند تغییرات تركیبات فنولی در طول دوره رشد زعفران با روش میكروفولین سیو كالتو، دو فصلنامه پژوهش های زعفران، سال سوم، شماره 2.

لینک منبع

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]