در فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی منتشر شد:

عوامل موثر بر گرایش جوانان به جرم

کد خبر : 19496 یکشنبه 03 آبان 1394 - 17:49:27

به تازگی دانشمندان ایرانی در تحقیقات ویژه خود به بررسی عوامل موثر بر گرایش جوانان به جرم دست زده و در این زمینه به نتایج مهمی دست پیدا کرده اند که این نتایج در قالب یک مقاله علمی تالیف و منتشر شده است.

گرایش جوانان به ارتكاب جرم اگر چه پدیده نوظهوری نیست اما طی سال های اخیر رویدادهایی با موضوع جرایم جوانان، بازتاب های متفاوت و نگران كننده ای در جامعه و آینده نظام اجتماعی به وجود آمده است. در همین راستا نیز پژوهشی ویژه توسط محققان ایرانی به انجام رسیده است. این تحقیقات با هدف بررسی و شناسایی عوامل موثر بر گرایش جوانان به جرم انجام شده است.

این پژوهش ازنظر روش توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را كلیه كارشناسان حوزه های قضایی، انتظامی، اجتماعی و غیره تشكیل می دهند كه به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 145 نفر انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفته اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد كه مولفه های شناسایی شده (از هم پاشیدگی هنجارها، عدم تحقق اهداف با استفاده از مقررات، الگو های رفتاری نامناسب، احساس محرومیت نسبی و ...) با 95 درصد اطمینان در گرایش جوانان به جرم موثر هستند.

كارشناسان و صاحب نظران دلایل متفاوت و متنوعی را برای به وجود آمدن این وضعیت بیان كرده اند كه هر یك به جای خود جای تامل و توجه دارند، با این همه برخی از این عوامل بیشتر مورد تاكید و توجه قرار گرفته است. این تحقیق به منظور اثبات فرضیه ای دال بر وجود رابطه بین، گرایش جوانان به جرایم با برخی از عوامل عمده استان البرز (7965/ 0 ضریب پایایی)، بین آنها توزیع شد. این عوامل شامل موارد ذیل بودند: ازهم پاشیدگی هنجارها، عدم تحقق اهداف با استفاده از مقدورات، الگوهای رفتاری نامناسب، احساس محرومیت نسبی، آموزش در سطح پایین، محیط اجتماعی نامناسب، ارتباطات فرهنگی و تحول فرهنگی مداوم و شرایط اقتصادی ناسالم از منظر مقامات و كارشناسان دینی، قضایی، انتظامی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.

شایان ذکر است تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، با عنایت به فرضیه های تحقیق و با توجه به نمونه موجود و آزمون های انجام شده، بین عوامل هشت گانه فوق با گرایش جوانان به جرم رابطه وجود دارد و فرضیه های تحقیق با میانگین 81/ 94% به اثبات رسیده است. علاوه بر این با عنایت به نتایج تحقیق میزان تاثیر عوامل فوق اولویت بندی نیز شده است.

منبع: علی محمد ساعدی، سید محمد هاشمی، یونس عابدی، 1394، عوامل موثر بر گرایش جوانان به جرم. فصلنامه پژوهش های اطلاعاتی و جنایی، سال هشتم، شماره 3 (پیاپی 31).

لینک منبع

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]