تماس باماصاحب امتیاز: پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

مدیر مسئول: محمدحسین ایمانی خوشخو

سردبیرخبرگزاری مرکز(تهران) :فرگل غفاری

 

شعبه اصفهان:

تلفن: 031-37769615

نمابر:  33912541-031
پست الکترونیک :  isfahan.sinapress@gmail.com

نشاني: اصفهان، چهار راه ارتش، نبش کوچه فرخی، ساختمان جهاد دانشگاهی، خبرگزاری علم و فرهنگ (سیناپرس)
كدپستي: 8174554188نظرات شما


[کد امنیتی جدید]