• سه شنبه 19 خرداد 1394 - 13:31:19

    جذب و هضم بودجه پژوهشی ظرفیت می‌خواهد

    معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان با اشاره به رابطه سیاست‌های کلی علم و فناوری با دیگر اسناد تدوین شده در این حوزه، بر ضرورت وجود یک مرکز رصد و پایش حرفه‌ای در حوزه علم و فناوری تاکید کرد.