• چهارشنبه 11 شهریور 1394 - 10:37:11

    دستیابی به فناوری انتقال ژن توسط حامل ویروسی AAV

    پژوهشگران پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری توانستند تمامی روش‌های لازم در زمینه ساخت وکتورهای ویروسی AAV، تغلیظ و تخلیص این ویروس ها را کسب و مطالعات بافت شناسی آنرا راه اندازی کنند.