تائید تغییر شکل و دگرگونی نوترینوها توسط دانشمندان فیزیک

تائید-تغییر-شکل-و-دگرگونی-نوترینوها-توسط-دانشمندان-فیزیک
کد خبر : 9912
سینا پرس : موسسه فیزیک هسته ای ملی ایتالیا تغییر و دگرگونی تاو نوترینوها را در یک پرتوی موآن نوترینوها تایید کرد. البته یکی از نوترینوها که به یک تاو نوترینوها تبدیل شده ، سنگین تر و بزرگتر از نمونه پیدایش آن در سازمان تحقیقات هسته ای اتحادیه اروپا بوده است .

موسسه فیزیک هسته ای ملی ایتالیا کشف یک نوع نوترینو (neutrino) را که می تواند هویت و اصلیت نوترینوها را به دیگری تغییر  دهد، تایید کرد . این موضوع در حالی عنوان می شود که با توجه به دگرگونی مدل استاندارد بنیادی فیزیک ذرات ، تا کنون به نظر می رسید ، نوترینوها هیچ توده ای ندارند .

جیووانی دو لیلیس (Giovanni De Lillis) مدیر بین المللی آزمایش OPERA با همکاری یک صد و چهل فیزیکدان برجسته از بیست و شش موسسه تحقیقاتی متعلق به یازده کشور از سراسر جهان که به اداره کردن آزمایشگاه ملی گران ساسو (National Laboratories at Gran Sasso) در آبروزو (Abruzzo) ایتالیا نیز می پردازد ، در این رابطه چنین توضیح می دهد : " ما می توانیم به طور قطعی اعلام کنیم که کشف پیدایش تاو نوترینوها (tau neutrinos) در یک پرتوی موآن نوترینوها (muon neutrinos) صورت گرفته است . "

قابل ذکر است که این پدیده پس از گذشت پنج سال و مشاهده چهار نمونه قبلی از همان نوع که از دقت لازم آماری کمتری برخوردار بوده ، صورت گرفته است و به طور قطعی این کشف را تایید می کند .

از میلیاردها بر میلیاردها موآن نوترینوها (muon neutrinos) که از سازمان تحقیقات هسته ای اتحادیه اروپا European Organization for Nuclear Research  (CERN) و در ژنو به آزمایشگاه ملی گران ساسو در آبروزوی ایتالیا رها شده است ، پژوهشگران در آزمایش CNGC ( آزمایشی مرتبط با نوترینوها وابسته به سازمان تحقیقات هسته ای اتحادیه اروپا در آزمایشگاه کلی گران ساسو ) دریافتند یکی از نوترینوها که به یک تاو نوترینوها تبدیل شده ، سنگین تر و بزرگتر از نمونه پیدایش آن در سازمان تحقیقات هسته ای اتحادیه اروپا (CERN) بوده است .  

منبع