/پایان نامه/

اجرای استراتژی‌های کنترل آلودگی هوا با کمک مدل مصنوعی

اجرای-استراتژی‌های-کنترل-آلودگی-هوا-با-کمک-مدل-مصنوعی
کد خبر : 62264
نتایج یک پژوهش نشان داد، با کمک پهنه بندي و مدلسازي پراکنش گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور و مدل شبکه عصبی مصنوعی، می‌توان به استراتژی‌های کنترل آلودگی هوا و کاهش هزینه‌ها دست یافت.
به گزارش سیناپرس، سحر باقرپور- دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته محیط زیست گرایش آلودگی‌هاي محیط زیست در پایان نامه خود به بررسی "پهنه بندي و مدلسازي پراکنش گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور و مدل شبکه عصبی مصنوعی (منطقه مورد مطالعه: شرق اصفهان)" پرداخت. 
 
امروزه یکی از بزرگترین مشکلات آلودگی هوا در کلانشهرهایی نظیر استان اصفهان گرد و غبار است.
 
در این تحقیق براي آشکارسازي پدیده گرد و غبار بر روي تصاویر ماهواره‌اي، از تصاویر مودیس ماهواره ترا در سال 2015 استفاده و شاخص‌هاي کمی LRDI,GDDI,BTD,BTDI,NDD براي آشکارسازي گرد و غبار روي تصاویر ماهواره اي اعمال شد.
 
نتایج تحقیق نشان داد که شاخص رقومی BTDI ,LRDI از قدرت تفکیک بهتري نسبت به شاخص‌هاي دیگر براي آشکارسازي گرد و غبار برخوردار است.
 
در این تحقیق برای پیش بینی نحوه انتشار گرد و غبار از مدل شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. از این مدل می‌توان اطلاعات مفیدي، براي اجراي استراتژي‌هاي کنترل آلودگی هوا و کاهش هزینه‌ها استخراج کرد.
 
در این مدل از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی به روش(MLP) پرسپترون چند لایه و الگوریتم آموزش پس انتشار خطا استفاده شده است. پارامترهاي جهت باد، سرعت باد، رطوبت و دما به عنوان ورودي و غلظت 5.pm2 به عنوان خروجی مدل در نظر گرفته شد. مقدار ضریب همبستگی مدل براي پیش بینی غلظت 5.2 pm که از مقایسه داده هاي واقعی با داده هاي شبیه سازي شده بدست آمد، برابر 710 درصد است. 
 
نتایج نشان داد که در سال 2012 بیشترین ماکسیمم ماهیانه آلودگی 5.PM2 مربوط به تیرماه و ایستگاه الیادران (56,453 میکروگرم بر متر مکعب) و کمترین ماکسیمم ماهیانه آلودگی 5.PM2 مربوط به فروردین ماه و ایستگاه بانک سپه (9,43 میکروگرم بر متر مکعب) است و در سال 2015 بیشترین ماکسیمم ماهیانه آلودگی 5.PM2 مربوط به اردیبهشت ماه و ایستگاه ولیعصر (7,146 میکروگرم برمتر مکعب) و کمترین ماکسیمم ماهیانه آلودگی 5.PM2 مربوط به مهر ماه و ایستگاه ولیعصر (7,25 میکروگرم بر متر مکعب) است.
 
به گزارش ایسنا، این پایان نامه به راهنمایی دکتر مژگان احمدي ندوشن در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان دفاع شد.