بررسي تناسب ابعاد مبلمان آموزشي با اندازه هاي بدني دانش آموزان

بررسي-تناسب-ابعاد-مبلمان-آموزشي-با-اندازه-هاي-بدني-دانش-آموزان
کد خبر : 1502
سینا پرس : با توجه به اثرات زيان بار عدم تناسب بين ابعاد مبلمان آموزشي و ابعاد بدني دانش آموزان پژوهشی با هدف بررسي تناسب ابعاد مبلمان آموزشي با اندازه هاي بدني دانش آموزان در شهر يزد انجام گرفته است.

سیناپرس: نتایج این پژوهش در قالب مقاله ای از محمد غفراني، حبيب نوري و احمد روشن بخش يزدي با عنوان " بررسي تناسب ابعاد مبلمان آموزشي با اندازه هاي بدني دانش آموزان در شهر يزد" در آخرین شماره از مجله ارگونومي منتشر شده است.

جامعه مورد مطالعه در اين تحقيق شامل كليه دانش آموزان پسر مقطع راهنمايي شهرستان يزد بود كه بعد از تعيين تعداد افراد نمونه، پارامترهاي ارتفاع ركبي، طول باسن ركبي، ارتفاع تكيه گاه آرنج، پهناي باسن، ضخامت ران و ارتفاع زير كتفي 307 نفر از آنها اندازه گيري شد.

همچنين از ميان مبلمان هاي مورد استفاده در مدارس مورد مطالعه، دو نوع صندلي دسته دار و دو نوع ميز و نيمكت كه داراي درصد فراواني بيشتري بودند براي تجزيه و تحليل انتخاب شد.

نتايج حاصل از مقايسات آماري نشان داد كه در مبلمان نوع 1، عرض نشستنگاه با 96/74 در حد قابل قبول و آزادي ران با 100 درصد تناسب ايده آل است. در مبلمان نوع 2 عمق براي اكثريت دانش آموزان مناسب بود و عرض نشستنگاه با 96/42 تناسب در حد قابل قبولي مي باشد، حد آزادي ران نيز با صد درصد تناسب خوبي را به خود اختصاص داد. در مبلمان نوع 3 فاكتوري با ضريب تناسب بالا وجود نداشته و در مبلمان نوع 4، عرض نشستنگاه و حد آزادي ران در حد مطلوب بود.
نتایج این پژوهش نشان داد به طوركلي ميزان تناسب ابعاد مبلمان ها با ابعاد آنتروپومتري دانش آموزان در حد مطلوب نيست.