کد خبر : 24966 یکشنبه 06 دی 1394 - 13:26:19
بهبود-ژنتیکی-در-گاوهای-هلشتاین-ایران

در مجله علوم دامی ایران منتشر شد:

بهبود ژنتیکی در گاوهای هلشتاین ایران

سیناپرس: به تازگی پژوهشگران به بررسی و تحلیل فنوتیپی و ژنتیكی امتیاز سلول های بدنی شیر در گاوهای هلشتاین ایران دست زده و نتایج تحقیقات خود را در قالب یک مقال علمی در معرض استفاده قرار داده اند.

به تازگی و در راستای دست یابی به بهبود کیفیت صنایع دامداری ایران، پژوهشی به منظور برآورد اجزای واریانس، روند ژنتیكی و فنوتیپی امتیاز سلول های بدنی (SCS) با استفاده از داده های جمع آوری شده توسط مركز اصلاح دام و بهبود تولیدات دامی كشور اجرا شد.

در این مطالعه، از 850 هزار و 729 ركورد روز آزمون شمار سلول های بدنی (SCC) در دوره های شیردهی 1 تا 4 مربوط به 32 هزار و 955 گاو ماده استفاده شد كه در 472 گله طی سال های 1383 تا 1392 جمع آوری شده بود.

در این مطالعه، از 850 هزار و 729 ركورد روز آزمون شمار سلول های بدنی (SCC) در دوره های شیردهی 1 تا 4 مربوط به 32 هزار و 955 گاو ماده استفاده شد كه در 472 گله طی سال های 1383 تا 1392 جمع آوری شده بود.

پارامترهای ژنتیكی با استفاده از مدل دام روزآزمون تكرارپذیر و نرم افزار ASReml برآورد شد. هم چنین وراثت پذیری SCS، 176/ 0 و تكرارپذیری داخل و بین دوره های شیردهی به ترتیب 203 /0 و 362/ 0 برآورد شدند.

روند ژنتیكی و فنوتیپی با استفاده از تابعیت میانگین ارزش اصلاحی و فنوتیپی بر سال زایش به ترتیب به میزان 0246/ 0- و 047/ 0- محاسبه شد. شایان ذکر است که پژوهشگران با تحلیل داده های به دست آمده به دنبال دلایل منطقی برای این پدیده بوده اند و معتقدند که این روند منفی و معنادار را می توان تا حدودی به بهبود ژنتیكی و برنامه های مدیریتی كنترل ورم پستان در سطح گاوداری های كشور نسبت داد.

منبع: پریسا قاسمی خانی، حیدر قیاسی، علی صادقی سفیدمزگی، 1394. تحلیل فنوتیپی و ژنتیكی امتیاز سلول های بدنی شیر در گاوهای هلشتاین ایران، مجله علوم دامی ایران، سال چهل و ششم، شماره 2.

لینک منبع

کلید واژه ها: گاو - کیفیت - ژن -
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]