کد خبر : 24678 چهارشنبه 25 آذر 1394 - 14:02:57
نقش-آشنایی-هیئت-علمی-بر-کیفیت-سوالات-امتحانی

در مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی یزد منتشر شد:

نقش آشنایی هیئت علمی بر کیفیت سوالات امتحانی

سیناپرس: به تازگی محققان ایرانی به بررسی میزان آشنایی و دانش اعضای هیات علمی نسبت به تهیه سوالات امتحانی در دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز دست زده و دریافته اند که وجود آگاهی و آشنایی مناسب در میان این افراد می تواند کیفیت علمی دانشجویان را بهبود بخشد.

با بررسی آگاهی اعضای هیات علمی نسبت به اصول تهیه سوالات امتحانی می توان به دست اندركاران در بهبود و ارتقای كیفیت آزمون ها در دانشگاه كمك كرد. به این منظور نیز مطالعه ای با هدف بررسی میزان آگاهی اعضای هیات علمی در ارتباط با تهیه سوالات چند گزینه ای در دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز در سال 1393 انجام شد

با توجه به اهمیت و نقش آزمون های چند گزینه ای در ارزشیابی دانشجویان و تاثیر گذاری دوره های آموزشی بر ارتقای كیفیت آزمون ها برگزاری این دوره ها برای اساتید، توصیه می شود..

روش بررسی به این ترتیب بود که در این مطالعه توصیفی مقطعی میزان آگاهی تعداد 200 نفر از اعضای هیات علمی غیر بالینی در ارتباط با طراحی سوالات چند گزینه ای مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود كه روایی آن توسط كارشناسان تایید و پایایی آن نیز با محاسبه ضریب آلفای كرونباخ 725 /0 تعیین شد. پس از آن نیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و تحلیلی آنالیز شد.

یافته ها حاکی از آن بودند که میانگین نمره آشنایی اساتید با اصول تهیه سوالات چند گزینه ای برابر با 26.17 بود و از حداكثر 24 و میانگین مجموع نمره دانش اساتید با اصول تهیه سوالات چند گزینه ای 20.4 از حداكثر 9 بود که این ارقام نشان دهنده این است که اعضای هیئت علمی از آگاهی نسبتا کمی در این باره برخوردار هستند.

در ادامه نیز آزمون t نشان داد كه بین آشنایی اساتید به تفكیك جنس و رتبه علمی، تفاوت معنی دار آماری وجود دارد اما بین دانش اساتید به تفكیك جنس و رتبه علمی تفاوت معنی دار آماری مشاهده نشد.

نتایج نشان داد میزان آشنایی و آگاهی اعضای هیات علمی با اصول تهیه سوالات چند گزینه ای در دانشگاه مطلوب نیست. با توجه به اهمیت و نقش آزمون های چند گزینه ای در ارزشیابی دانشجویان و تاثیر گذاری دوره های آموزشی بر ارتقای كیفیت آزمون ها برگزاری این دوره ها برای اساتید، توصیه می شود.

منبع: عبدالحسین شكورنیا، مریم اسلمی، 1394. میزان آشنایی و دانش اعضای هیات علمی نسبت به تهیه سوالات امتحانی در دانشگاه علوم پزشكی جندی شاپور اهواز، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی یزد، سال دهم، شماره 3.

لینک منبع

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]