کد خبر : 24358 چهارشنبه 25 آذر 1394 - 16:17:57
بهبود-ارزش-تولید-صنایع-غذایی-و-آشامیدنی-ایران

در مجله تحقیقات اقتصاد كشاورزی منتشر شد:

بهبود ارزش تولید صنایع غذایی و آشامیدنی ایران

سیناپرس: پژوهشگران کشورمان به تازگی به بررسی عوامل موثر بر ارزش تولید در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران دست زده و موفق شدند تا نتایج فعالیت خود را در قالب یک مقاله علمی منتشر کنند.

هدف اصلی پژوهشی که به تازگی توسط محققان ایرانی انجام شده است، بررسی تاثیر مصرف انرژی بر ارزش تولیدات زیر بخش های صنعتی در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران طی سال های 1388-1374 است. برای این منظور از ره یافت اقتصاد سنجی پویا، مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در داده های تابلویی كه اثرات پویای متغیر وابسته را در طول زمان حفظ می كند، استفاده شده است.

اتخاذ سیاست های مناسب به منظور ارتقاء بهره وری نیروی كار، نظیر آموزش حین خدمت و افزایش انگیزش های شغلی می تواند زمینه افزایش ارزش تولیدات را در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران فراهم کند

نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد كه متغیرهای مصرف انرژی، سرمایه گذاری و بهره وری نیروی كار، تاثیر مثبت و معنی دار بر ارزش تولیدات زیر بخش های صنایع غذایی و آشامیدنی ایران داشته و در این بین اثر مصرف انرژی قابل ملاحظه است. از این رو مهم ترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است كه مدیران و برنامه ریزان اقتصادی فعال در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران، از طریق اعمال سیاست های مصرف بهینه انرژی، امكان صرفه جویی در مصرف انرژی و به كارگیری آن در ظرفیت های رها شده و یا راه اندازی خطوط جدید تولید را ایجاد و موجبات تقویت و ارتقای ارزش تولیدات در این بخش را فراهم کنند.

علاوه بر این افزایش حجم سرمایه گذاری در صنایع غذایی و آشامیدنی و اتخاذ سیاست های مناسب به منظور ارتقاء بهره وری نیروی كار، نظیر آموزش حین خدمت و افزایش انگیزش های شغلی می تواند زمینه افزایش ارزش تولیدات را در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران فراهم کند.

منبع: علی دهقانی، محمدعلی مولایی، سمانه حسین زاده، 1394. عوامل موثر بر ارزش تولیدات در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران، مجله تحقیقات اقتصاد كشاورزی، سال هفتم، شماره 3 (پیاپی 27).

لینک منبع

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]