کد خبر : 22912 شنبه 07 آذر 1394 - 15:24:39
بررسی-پراکندگی-ستاره-های-دریایی-سواحل-خلیج-چابهار-

در فصلنامه علوم و تكنولوژی محیط زیست منتشر شد:

بررسی پراکندگی ستاره های دریایی سواحل خلیج چابهار

سیناپرس: دانشمندان ایرانی در تحقیقاتی بومی به شناسایی گونه های ستاره های دریایی و مارسانان در سواحل خلیج چابهار پرداختند و موفق شدند تا نتایج یافته های خود را در قالب یک مقاله علمی به چاپ برسانند.

تحقیق جدید دانشمندان ایرانی با هدف شناسایی و معرفی گونه های غالب ستاره های دریایی و مارسانان در سواحل خلیج چابهار طی یك دوره زمانی از آبان ماه سال1387 تا شهریورماه سال1388 انجام گرفت

روش بررسی به این ترتیب بود که ابتدا منطقه مورد مطالعه دارای 60 كیلومتر خط ساحلی است كه در منتهی الیه جنوب شرقی ایران و سواحل دریای عمان استان سیستان و بلوچستان قرار گرفته است. نمونه برداری هر دو ماه یك بار به هنگام جزر كامل از 5 ایستگاه انتخابی به صورت تصادفی و به وسیله پرتاب كوادرات m1m×1 صورت گرفت. سپس نمونه های جمع آوری شده به وسیله عوامل شناسایی معتبر بررسی شدند.

نتایج حاصل از این بررسی، شناسایی 7 گونه زیر بود:
 Aquilonastra burtonii
Astropecten phragmorus
Astropecten hemprichi
Macrophiothrix elongate
Macrophiothrix cheneyi

این گونه ها در میان دو دسته Asteroidea  و  Ophiuroideaقرار داشتند که این دو دسته در 3  راسته Spinulosa، Paxillosida، Ophiurida و 3 خانواده Asterinidae،Astropectinidae، Ophiotrichidae طبقه بندی می شوند.

نتیجه گیری انجام شده از این تحقیقات این بود که گونه  Aquilonastra burtoniiدر همه ایستگاه ها به جز ایستگاه 5 حضور داشت. گونه  Astropecten phragmorusدر ایستگاه های 4 و 5 و گونه  Astropecten hemprichiدر ایستگاه های 2 و 4 یافت شد. گونه های Macrophiothrix cheneyiو Macrophiothrix elongataدر ایستگاه های 2، 3 و 4 مشاهده شد.

منبع: متین خالقی، علیرضا صفاهیه، احمد سواری، بابك دوست شناس، فریدون عوفی،  1394، شناسایی گونه های ستاره های دریایی و مارسانان در سواحل خلیج چابهار. فصلنامه علوم و تكنولوژی محیط زیست ، سال هفدهم، شماره 3 (پیاپی 67).

لینک منبع

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]