کد خبر : 19283 پنج شنبه 30 مهر 1394 - 11:55:58
تاثیر-مکمل-تورین-بر-ورزشکاران-نخبه

در فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران منتشر شد:

تاثیر مکمل تورین بر ورزشکاران نخبه

سیناپرس: دانشمندان ایرانی به تازگی به بررسی اثر تعاملی مكمل سازی تورین و پروتكل های تمرینی شدید بر پاسخ سایتوكاین های التهابی در بازیكنان نخبه فوتبال پرداخته اند و نتایج پژوهش خود را در غالب یک مقاله علمی منتشر کرده اند.

در فوتبال حرفه ای گاهی در یك هفته سه مسابقه فوتبال برگزار می شود. از آنجا كه فوتبال یك فعالیت ورزشی نسبتاً شدید است ممكن است پاسخ های التهابی سیستم ایمنی را به دنبال داشته باشد لذا مصرف مكمل های تغذیه ای ممكن است به بازیافت سریع تر كمك كند. بر همین اساس نیز دانشمندان با هدف بررسی تاثیر دو هفته مصرف مكمل تورین و اجرای سه جلسه فعالیت تناوبی شدید 90 دقیقه ای بر پاسخ برخی سایتوكاین های التهابی در بازیكنان نخبه فوتبال، تحقیقات ویژه ای انجام داده اند.

در این تحقیقات بیست و چهار بازیكن فوتبال از رده زیر 21 سال انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند. گروه تورین در طول روز، سه وعده یک و نیم گرمی مكمل تورین و گروه دارونما به همین میزان آسپارتام دریافت کرده و هر دو گروه در روزهای معین به اجرای سه بار پروتكل 90 دقیقه ای ویژه فوتبال پرداختند، در حالی كه گروه كنترل هیچ مكملی را دریافت نكرده و فقط برنامه عادی خود را پیگیری می كردند.

نمونه های خونی از آزمودنی ها در شش مرحله (48 ساعت قبل از شروع دوره، قبل و بلافاصله بعد از اجرای پروتكل ورزشی اول، قبل و بلافاصله بعد از اجرای پروتكل ورزشی سوم و 48 ساعت بعد از پایان دوره) گرفته شد. جهت مقایسه میانگین ها در هر گروه از آزمون آنالیز واریانس یك طرفه با اندازه گیری های مكرر و آزمون تعقیبی توكی استفاده شد.

 نتایج هر مرحله از این تحقیقات نشان داد كه مقادیر IL-6 و TNF-α سرم بلافاصله پس از اجرای پروتكل های تمرینی (در مرحله 3 و 5) افزایش معنی دار یافته است. در حالی كه بررسی توامان مراحل و گروه ها نشان داد كه مقادیر IL-6 افزایش معنی دار پیدا كرده است كه این معنی داری مربوط به گروه كنترل و گروه دارونما است. همچنین مقادیر TNF-α نیز اختلاف معنی دار داشته است كه در گروه كنترل و گروه دارونما مشاهده شده است.

دانشمندان پس از انجام این تحقیقات نتیجه گیری کرده اند که به نظر می رسد كه اجرای سه بار پروتكل 90 دقیقه ای ویژه فوتبال در هفته، فشاری را بر سیستم التهابی بازیكنان فوتبال وارد می سازد كه چنین فشاری در طول فصل مسابقات ممكن است بارها تكرار شود.

از طرفی نتایج نشان داد كه مصرف مكمل تورین قبل و در حین این دوره پرفشار تاثیر ضد التهابی داشته و از ایجاد تغییرات محسوس سایتوكاین های مذكور جلوگیری كرده است. از این رو می توان مصرف كوتاه مدت مكمل تورین را در هفته های پر فشار مسابقه و تمرین به بازیكنان نخبه فوتبال توصیه كرد.

منبع: حسین شیروانی، فاطمه رستم خانی، وحید سبحانی، 1394، اثر تعاملی مكمل سازی تورین و پروتكل های تمرینی شدید بر پاسخ سایتوكاین های التهابی (IL-6 و TNF-α) در بازیكنان نخبه فوتبال. فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، سال دهم، شماره 3 (پیاپی 40)

لینک منبع

کلید واژه ها: ورزش حرفه ای - نخبه - فوتبال - مکمل -
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]