کد خبر : 11031 یکشنبه 14 تیر 1394 - 17:31:43
تولید-زیستی-نانو-ذرات-از-عصاره-گیاهان

تولید زیستی نانو ذرات از عصاره گیاهان

تحقیقات نشان می دهد توليد زيستي نانوذرات با استفاده از عصاره گياهان مي تواند به افزايش خواص دارويي آنها كمك كند.

امروزه نانوفناوري به علت كـاربرد وسـيع و فـراوان در علـوم و صنايع با سرعت بالايي در حـال رشـد مـي باشـد. نانوفنـاوري علمي است كه بر پايـه نـانوذرات اسـتوار اسـت . نـانوذرات موادي با ساختار سه بعدي مي باشند كـه انـدازه آنهـا از 1 تـا 100 نانومتر متغيير است. اين مواد از ده ها و يا صدها اتـم يـا مولكول تشكيل شده انـد كـه انـدازه و اشـكال مختلفـي مثـل بلوري، كروي، سوزني، بي شـكل و... را شـامل مـي شـوند . براي توليد نانوذرات روشهـاي مختلفـي ماننـد واكـنشهـاي شيميايي و فتوشيميايي در ميسـل معكـوس، تجزيـه حرارتـي تركيبات با كمك گرفتن از پرتوها، روش هاي الكتروشيميايي، سونوشـيميايي، پـردازش بـا امـواج ميكـرو و...وجـود دارد امـا متاسفانه در اكثر روشهايي كه منجر بـه توليـد نـانو ذرات مـي شود استفاده از مواد خطرناك يك اجبار است. از معايب ديگـر اين روشها م يتوان به توليد كم نانوذرات، اتلاف انرژي زيـاد و تخليص مشكل و بي فايده اشاره نمود .

از ايـن رو نيـاز بـه روشي با بازده بالا، قيمت كم، بدون توليد مواد سـمي و بـدون آسيب هاي زيست محيطي رو به افـزايش مـي باشـد. يكـي از روشهاي توليد نانوذرات، توليد به روش زيستي است و توجـه به اين روش بـراي توليـد نـانوذرات رو بـه افـزايش مـي باشـد. فهرستي عظيم از منابعي كه در توليد زيستي نـانوذرات فلـزي به كار مي روند موجود است. مواردي مانند گياهان، محصولات گياهان، جلبك ها، قارچ ها، مخمر ها، باكتري ها و ويروس هـا در توليد زيستي نانوذرات كاربرد دارند. گفتنی است گياهان به علت سازگاري با محيط مي توانند به طور گسترده مورد اسـتفاده قـرار گيرنـد، بـدون اينكه منجر به بروز آسيب هاي زيست محيطي شوند. همچنين گياهان به علت فراواني و عدم نياز بـه شـرايط و مـواد غـذايي خاص براي رشد گزينه اي مناسب براي توليد نانوذرات به روش زيسـتي محسـوب مـي شـوند .

به همین جهت محققین کشورمان به بررسـي توليـد زيستي نانوذرات بوسيله عصـاره آبـي و متـانولي ميـوه عنـاب و افزايش اثر ضد باكتريايي عصاره به واسطه نانوذرات توليد شده پرداخته اند.لازم به ذکر است در این تحقیق  عصاره آبي و متانولي ميوه گياه عناب با محلول نيترات نقره در غلظت نهايي 1 ميلي مولار مجاور شد. پس از تغيير رنگ، محلولهاي واكنش به وسيله روش هاي اسپكتروفتومتري، پراش پرتوي ايكس و ميكروسكوپ الكتروني عبوري مورد بررسي قرار گرفتند. و در نهايت اثر ضد باكتريايي نانوذرات توليد شده در برابر برخي سويه هاي باكتريايي بيماري زا بررسي شد. 

نتایج نشان می داد  خواص ضد باكتريايي عصاره هاي حاوي نانوذرات به شكل محسوسي افزايش یافت.  بنا به گفته محققین ,در ميان روشهاي توليد نانوذرات، روش توليـد زيسـتي روشي پاك، ارزان، كم خطر و سازگار با محيط زيست محسوب مي شود. نانوذرات نقره اي كه با اين روش توليـد مـي شـوند بـه علت عدم به كارگيري مواد شيميايي خطرناك پتانسيل اين را دارند تا در صنايع مرتبط با سـلامت انسـان ماننـد بهداشـت و درمان مورد استفاده قرار گيرند. جزئیات بیشتر این تحقیق در مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي , دوره 25، شماره 2، تابستان 94، صفحات 112 تا 118 منتشر شده است.

 

محققین : مريم نيكبخت  ، پرستو پورعلي

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]