• روزجهانی-بیماری-ام-اس- شنبه 10 خرداد 1399 - 12:42:49

  علم در10خردادماه:

  روزجهانی بیماری ام اس

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-لاک-پشت-ها- شنبه 03 خرداد 1399 - 13:05:32

  علم در 3خردادماه:

  روز جهانی لاک پشت ها

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-تنوع-فرهنگی- پنج شنبه 01 خرداد 1399 - 09:37:48

  علم در 1 خرداد ماه:

  روز جهانی تنوع فرهنگی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-موزه-و-میراث-فرهنگی- دوشنبه 29 اردیبهشت 1399 - 11:48:51

  علم در 29 اردیبهشت ماه:

  روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-ارتباطات-و-روابط-عمومی- شنبه 27 اردیبهشت 1399 - 12:23:26

  علم در 27اردیبهشت ماه:

  روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-ماما- سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 - 11:28:23

  علم در16 اردیبهشت ماه:

  روز جهانی ماما

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-ستاره-شناسی- شنبه 13 اردیبهشت 1399 - 14:15:40

  علم در 13 اردیبهشت ماه:

  روز جهانی ستاره شناسی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-كتاب-و-حق-نشر- پنج شنبه 04 اردیبهشت 1399 - 11:22:03

  علم در 4 اردیبهشت ماه:

  روز جهانی كتاب و حق نشر

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روزمعماری-روز-بزرگداشت-شیخ-بهایی چهارشنبه 03 اردیبهشت 1399 - 16:33:56

  علم در 3 اردیبهشت ماه:

  روزمعماری /روز بزرگداشت شیخ بهایی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

 • روز-جهانی-پرندگان-کنار-آبزی- سه شنبه 02 اردیبهشت 1399 - 14:53:32

  علم در 2 اردیبهشت ماه:

  روز جهانی پرندگان کنار آبزی

  سینا‌پرس: در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.