• ضرورت-پیوند-میان-حوزه-تجاری-سازی-و-فناوری- پنج شنبه 23 آبان 1398 - 11:16:47

    معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی خبر داد:

    ضرورت پیوند میان حوزه تجاری سازی و فناوری

    سینا‌پرس: معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی از ضرورت ایجاد پیوند میان حوزه تجاری سازی و فناوری خبر داد و گفت: باید به دنبال ایجاد سازمانی باشیم که ضمن انجام کارهای پژوهش و اکتشاف، بتواند بهره برداری کند و کارهای تجاری سازی را نیز انجام بدهد

  • برقرای-اتصال-میان-واحدهای-جهاددانشگاهی-ضروری-است پنج شنبه 23 آبان 1398 - 10:57:25

    ر گردهمایی پار